अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: व्यग्र. Page 1

1 व्यग्र (वि)

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.2
अर्थः - व्यासक्तः


2 व्यग्र (वि)

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.2
अर्थः - आकुलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue