अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शतपत्रक. Page 1

1 शतपत्रक (पुं)

कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः
सिंहादिवर्गः 2.5.16.2.4
अर्थः - काष्ठकुट्टः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue