अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शष्कुली. Page 1

1 शष्कुली (स्त्री)

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.2
अर्थः - कर्णपाली
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue