अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शाल. Page 1

1 शाल (पुं)

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः
वारिवर्गः 1.10.19.2.3
अर्थः - शालमत्स्यः


2 शाल (पुं)

अनोकहः कुटः शालः पलाशी द्रुद्रुमागमाः
वनौषधिवर्गः 2.4.5.2.3
अर्थः - वृक्षः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue