अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शिति. Page 1

1 शिति (वि)

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.1
अर्थः - शुल्कवर्णः


2 शिति (वि)

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.1
अर्थः - कृष्णवर्णः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue