अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शिफाकन्द. Page 1

1 शिफाकन्द (पुं-नपुं)

करहाटः शिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्त्रियाम्
वारिवर्गः 1.10.43.1.2
अर्थः - पद्मकन्दः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue