अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शुक्त. Page 1

1 शुक्त (वि)

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.2
अर्थः - अम्लरसः


2 शुक्त (वि)

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.2
अर्थः - परुषम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue