अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: संयोजित. Page 1

1 संयोजित (वि)

वृत्ते तु वृत्तव्यावृत्तौ संयोजित उपाहितः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.92.1.4
अर्थः - मेलितः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue