अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: संवर्तिका. Page 1

1 संवर्तिका (स्त्री)

संवर्तिका नवदलं बीजकोशो वराटकः
वारिवर्गः 1.10.43.2.1
अर्थः - पद्मादीनम् नवपत्रः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue