अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सजम्बाल. Page 1

1 सजम्बाल (वि)

शाद्वलः शादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः
भूमिवर्गः 2.1.10.1.2
अर्थः - सपङ्कदेशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue