अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सज्जन. Page 1

1 सज्जन (पुं)

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.5
अर्थः - कुलीनः


2 सज्जन (नपुं)

निवेशः शिबिरं षण्ढे सज्जनं तूपरक्षणम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.33.1.3
अर्थः - सैन्यरक्षणप्रहरिकादिः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue