अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सत्तम. Page 1

1 सत्तम (वि)

श्रेयाञ्श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिशोभने
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.58.2.4
अर्थः - अतिशोभनः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue