अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सत्र. Page 1

1 सत्र (नपुं)

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1
अर्थः - आच्छादनम्


2 सत्र (नपुं)

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1
अर्थः - यज्ञः


3 सत्र (नपुं)

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1
अर्थः - सदादानम्


4 सत्र (नपुं)

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1
अर्थः - वनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue