अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सन्धि. Page 1

1 सन्धि (पुं)

सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः
क्षत्रियवर्गः 2.8.18.2.1
अर्थः - राज्यगुणः


2 सन्धि (पुं)

उत्कर्षोऽतिशये सन्धिः श्लेषे विषय आश्रये
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.11.1.3
अर्थः - सन्धानम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue