अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सभ्य. Page 1

1 सभ्य (पुं)

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.4
अर्थः - कुलीनः


2 सभ्य (पुं)

सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते
ब्रह्मवर्गः 2.7.16.2.3
अर्थः - सामाजिकाः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue