अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: समासाद्य. Page 1

1 समासाद्य (वि)

प्राप्यं गम्यं समासाद्यं स्यन्नं रीणं स्नुतं स्रुतम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.92.2.3
अर्थः - प्राप्तुं शक्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue