अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सुषम. Page 1

1 सुषम (वि)

सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.52.1.4
अर्थः - मनोरमम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue