अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सुहृद्. Page 1

1 सुहृद् (पुं)

वयस्यः स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत्
क्षत्रियवर्गः 2.8.12.1.6
अर्थः - मित्रम्


2 सुहृद् (पुं)

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.3
अर्थः - मित्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue