अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सूद. Page 1

1 सूद (वि)

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.91.1.2
अर्थः - व्यञ्जनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue