अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: स्पृहा. Page 1

1 स्पृहा (स्त्री)

इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्वाञ्छा लिप्सा मनोरथः
नाट्यवर्गः 1.7.27.2.3
अर्थः - स्पृहा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue