अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: हलिप्रिया. Page 1

1 हलिप्रिया (स्त्री)

सुरा हलिप्रिया हाला परिस्रुद्वरुणात्मजा
शूद्रवर्गः 2.10.39.1.2
अर्थः - सुरा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue