अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ह्रीण. Page 1

1 ह्रीण (वि)

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्वं ह्रीणह्रीतौ तु लज्जिते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.91.2.3
अर्थः - सञ्जातलज्जः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue