अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.17

धाताब्जयोनिर्द्रुहिणो विरिञ्चिः कमलासनः
स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः
नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः
सदानन्दो रजोमूर्तिः सत्यको हंसवाहनः

धातृ (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

अब्जयोनि (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

द्रुहिण (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

विरिञ्चि (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

+विरञ्चि (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.4.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

कमलासन (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.1.5

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

स्रष्टृ (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

प्रजापति (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

वेधस् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

विधातृ (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

विश्वसृज् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.5

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

विधि (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.2.6

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

नाभिजन्मन् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.3.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

अण्डज (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.3.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

पूर्व (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.3.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

निधन (पुं-नपुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.3.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

कमलोद्भव (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.3.5

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

सदानन्द (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.4.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

रजोमूर्तिन् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.4.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

सत्यक (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.4.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

हंसवाहन (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.17.4.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue