अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.22

विश्वम्भरः कैटभजिद्विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः
पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः
जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः
वसुदेवोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः

विश्वम्भर (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.1.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

कैटभजित् (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.1.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

विधु (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.1.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

श्रीवत्सलाञ्छन (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.1.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

पुराणपुरुष (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.2.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

यज्ञपुरुष (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

नरकान्तक (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.2.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

जलशायिन् (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.3.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

विश्वरूप (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.3.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

मुकुन्द (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.3.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

मुरमर्दन (पुं) = विष्णुः. 1.1.22.3.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

वसुदेव (पुं) = वसुदेवः. 1.1.22.4.1

English: his father
Telugu: కృష్ణుని తండ్రి

आनकदुन्दुभि (पुं) = वसुदेवः. 1.1.22.4.2

English: his father
Telugu: కృష్ణుని తండ్రి

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue