अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.23

बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोऽच्युताग्रजः
रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः

बलभद्र (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.1.1

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

प्रलम्बघ्न (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.1.2

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

बलदेव (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.1.3

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

अच्युताग्रज (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.1.4

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

रेवतीरमण (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.2.1

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

राम (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.2.2

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

कामपाल (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.2.3

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

हलायुध (पुं) = बलभद्रः. 1.1.23.2.4

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue