अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.24

नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली
सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः

नीलाम्बर (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.1

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

रौहिणेय (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.2

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

तालाङ्क (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.3

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

मुसलिन् (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.4

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

मुषलिन् (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.4

हलिन् (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.1.5

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

सङ्कर्षण (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.2.1

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

सीरपाणि (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.2.2

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

कालिन्दीभेदन (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.2.3

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

बल (पुं) = बलभद्रः. 1.1.24.2.4

English: balarama
Telugu: బలరాముడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue