अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.29

गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः
नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः

गरुत्मत् (पुं) = गरुडः. 1.1.29.1.1

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

गरुड (पुं) = गरुडः. 1.1.29.1.2

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

तार्क्ष्य (पुं) = गरुडः. 1.1.29.1.3

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

वैनतेय (पुं) = गरुडः. 1.1.29.1.4

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

खगेश्वर (पुं) = गरुडः. 1.1.29.1.5

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

नागान्तक (पुं) = गरुडः. 1.1.29.2.1

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

विष्णुरथ (पुं) = गरुडः. 1.1.29.2.2

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

सुपर्ण (पुं) = गरुडः. 1.1.29.2.3

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

पन्नगाशन (पुं) = गरुडः. 1.1.29.2.4

English: garuda
Telugu: గరుత్మంతుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue