अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.32

उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत्
वामदेवो महादेवो विरूपाक्षस्त्रिलोचनः

उग्र (पुं) = शिवः. 1.1.32.1.1

English: shiva
Telugu: శివ

कपर्दिन् (पुं) = शिवः. 1.1.32.1.2

English: shiva
Telugu: శివ

श्रीकण्ठ (पुं) = शिवः. 1.1.32.1.3

English: shiva
Telugu: శివ

शितिकण्ठ (पुं) = शिवः. 1.1.32.1.4

English: shiva
Telugu: శివ

कपालभृत् (पुं) = शिवः. 1.1.32.1.5

English: shiva
Telugu: శివ

वामदेव (पुं) = शिवः. 1.1.32.2.1

English: shiva
Telugu: శివ

महादेव (पुं) = शिवः. 1.1.32.2.2

English: shiva
Telugu: శివ

विरूपाक्ष (पुं) = शिवः. 1.1.32.2.3

English: shiva
Telugu: శివ

त्रिलोचन (पुं) = शिवः. 1.1.32.2.4

English: shiva
Telugu: శివ

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue