अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.33

कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जटिर्नीललोहितः
हरः स्मरहरो भर्गस्त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः

कृशानुरेतस् (पुं) = शिवः. 1.1.33.1.1

English: shiva
Telugu: శివ

सर्वज्ञ (पुं) = शिवः. 1.1.33.1.2

English: shiva
Telugu: శివ

धूर्जटि (पुं) = शिवः. 1.1.33.1.3

English: shiva
Telugu: శివ

नीललोहित (पुं) = शिवः. 1.1.33.1.4

English: shiva
Telugu: శివ

हर (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.1

English: shiva
Telugu: శివ

+हार (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.1.2

English: shiva
Telugu: శివ

स्मरहर (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.2

English: shiva
Telugu: శివ

भर्ग (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.3

English: shiva
Telugu: శివ

+भर्ग्य (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.3.2

English: shiva
Telugu: శివ

त्र्यम्बक (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.4

English: shiva
Telugu: శివ

त्रिपुरान्तक (पुं) = शिवः. 1.1.33.2.5

English: shiva
Telugu: శివ

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue