अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.39

कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः
पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरग्निभूर्गुहः

कार्तिकेय (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.1.1

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

महासेन (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.1.2

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

शरजन्मन् (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.1.3

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

षडानन (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.1.4

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

पार्वतीनन्दन (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.2.1

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

स्कन्द (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.2.2

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

सेनानी (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.2.3

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

अग्निभू (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.2.4

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

गुह (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.39.2.5

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue