अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.60

रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः
यातुधानः पुण्यजनो नैर्ऋतो यातुरक्षसी

रात्रिञ्चर (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.1.1

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

रात्रिचर (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.1.2

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

कर्बुर (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.1.3

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

+कर्बर (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.1.3.2

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

निकषात्मज (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.1.4

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

यातुधान (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.1

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

+जातुधान (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.1.2

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

पुण्यजन (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.2

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

नैरृत (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.3

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

यातु (नपुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.4

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

रक्षस् (पुं) = राक्षसः. 1.1.60.2.5

English: rakshasa
Telugu: రాక్షసుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue