अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.12

सांयात्रिकः पोतवणिक्कर्णधारस्तु नाविकः
नियामकाः पोतवाहाः कूपको गुणवृक्षकः

सांयात्रिक (पुं) = नौकया वाणिज्यकारी. 1.10.12.1.1

पोतवणिज् (पुं) = नौकया वाणिज्यकारी. 1.10.12.1.2

कर्णधार (पुं) = नाविकः. 1.10.12.1.3

नाविक (पुं) = नाविकः. 1.10.12.1.4

नियामक (पुं) = वहित्रवाहकः. 1.10.12.2.1

पोतवाह (पुं) = वहित्रवाहकः. 1.10.12.2.2

कूपक (पुं) = नौमध्यस्थरज्जुबन्धनकाष्ठम्. 1.10.12.2.3

गुणवृक्षक (पुं) = नौमध्यस्थरज्जुबन्धनकाष्ठम्. 1.10.12.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue