अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.12

वर्षोपलस्तु करका मेघच्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम्
अन्तर्धा व्यवधा पुंसि त्वन्तर्धिरपवारणम्

करका (स्त्री-पुं) = वर्षोपलः. 1.3.12.1.1

English: hail

मेघच्छन्न (नपुं) = मेघान्धकारितः. 1.3.12.1.2

English: cloudy and dary

अहन् (नपुं) = दिवसः. 1.3.12.1.3

English: day

दुर्दिन (नपुं) = मेघाच्छन्नदिनम्. 1.3.12.1.4

English: cloudy dark day

अन्तर्धा (स्त्री) = अन्तर्धानम्. 1.3.12.2.1

English: covering

व्यवधा (स्त्री) = अन्तर्धानम्. 1.3.12.2.2

English: covering

अन्तर्धि (पुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.12.2.3

English: covering

अपवारण (नपुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.12.2.4

English: covering

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue