अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.13

अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च
हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः

अपिधान (नपुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.13.1.1

English: covering

तिरोधान (नपुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.13.1.2

English: covering

पिधान (नपुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.13.1.3

English: covering

आच्छादन (नपुं) = अन्तर्धानम्. 1.3.13.1.4

English: covering

हिमांशु (पुं) = चन्द्रः. 1.3.13.2.1

English: moon

चन्द्रमस् (पुं) = चन्द्रः. 1.3.13.2.2

English: moon

चन्द्र (पुं) = चन्द्रः. 1.3.13.2.3

English: moon

इन्दु (पुं) = चन्द्रः. 1.3.13.2.4

English: moon

कुमुदबान्धव (पुं) = चन्द्रः. 1.3.13.2.5

English: moon

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue