अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.15

द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः
कला तु षोडशो भागो बिम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु

द्विजराज (पुं) = चन्द्रः. 1.3.15.1.1

English: moon

शशधर (पुं) = चन्द्रः. 1.3.15.1.2

English: moon

नक्षत्रेश (पुं) = चन्द्रः. 1.3.15.1.3

क्षपाकर (पुं) = चन्द्रः. 1.3.15.1.4

English: moon

+निशाकर (पुं) = चन्द्रः. 1.3.15.1.4.2

English: moon

कला (स्त्री) = चन्द्रस्य षोडशांशः. 1.3.15.2.1

English: moon's digit

बिम्ब (पुं-नपुं) = रविचन्द्रबिम्बम्. 1.3.15.2.2

English: disk of the sun or moon

मण्डल (वि) = रविचन्द्रबिम्बम्. 1.3.15.2.3

English: disk of the sun or moon

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue