अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.16

भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यर्धोऽर्धं समेंऽशके
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता

भित्त (नपुं) = खण्डमात्रम्. 1.3.16.1.1

English: part

शकल (पुं-नपुं) = खण्डमात्रम्. 1.3.16.1.2

English: part

खण्ड (पुं-नपुं) = खण्डमात्रम्. 1.3.16.1.3

English: part

अर्ध (पुं) = खण्डमात्रम्. 1.3.16.1.4

English: part

अर्ध (नपुं) = समांशः. 1.3.16.1.5

English: half

चन्द्रिका (स्त्री) = ज्योत्स्ना. 1.3.16.2.1

English: moonlight

कौमुदी (स्त्री) = ज्योत्स्ना. 1.3.16.2.2

English: moonlight

ज्योत्स्ना (स्त्री) = ज्योत्स्ना. 1.3.16.2.3

English: moonlight

प्रसाद (पुं) = नैर्मल्यम्. 1.3.16.2.4

English: pure or bright

प्रसन्नता (स्त्री) = नैर्मल्यम्. 1.3.16.2.5

English: pure or bright

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue