अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.18

अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्
प्रालेयं मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः

अवश्याय (पुं) = हिमम्. 1.3.18.1.1

English: frost

नीहार (पुं) = हिमम्. 1.3.18.1.2

English: frost

तुषार (पुं) = हिमम्. 1.3.18.1.3

English: frost

तुहिन (नपुं) = हिमम्. 1.3.18.1.4

English: frost

हिम (नपुं) = हिमम्. 1.3.18.1.5

English: frost

प्रालेय (नपुं) = हिमम्. 1.3.18.2.1

English: frost

मिहिका (स्त्री) = हिमम्. 1.3.18.2.2

English: frost

हिमानी (स्त्री) = हिमसमूहः. 1.3.18.2.3

English: ice and snow

हिमसंहति (स्त्री) = हिमसमूहः. 1.3.18.2.4

English: ice and snow

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue