अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.21

नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्
दाक्षायण्योऽश्विनीत्यादि तारा अश्वयुगश्विनी

नक्षत्र (नपुं) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.1

English: star

ऋक्ष (नपुं) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.2

English: star

भ (नपुं) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.3

English: star

तारा (स्त्री) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.4

English: star

तारका (स्त्री) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.5

English: star

उडु (स्त्री-नपुं) = नक्षत्रम्. 1.3.21.1.6

English: star

दाक्षायणी (स्त्री) = अश्विनीत्यादि-नक्षत्राणाम् संज्ञा. 1.3.21.2.1

English: nakshatra

अश्वयुज् (स्त्री) = अश्विनी-नक्षत्रम्. 1.3.21.2.2

English: a nakshatra

अश्विनी (स्त्री) = अश्विनी-नक्षत्रम्. 1.3.21.2.3

English: a nakshatra

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue