अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.23

मृगशीर्षं मृगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रहायणी
इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः

मृगशीर्ष (नपुं) = मृगशिरा-नक्षत्रम्. 1.3.23.1.1

English: a nakshatra

मृगशिरस् (नपुं) = मृगशिरा-नक्षत्रम्. 1.3.23.1.2

English: a nakshatra

आग्रहायणी (स्त्री) = मृगशिरा-नक्षत्रम्. 1.3.23.1.3

English: a nakshatra

इल्वला (स्त्री) = मृगशीर्षनक्षत्रशिरोदेशस्थाः पञ्चस्वल्पतारकाः. 1.3.23.2.1

English: stars in mrigashirsha

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue