अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.28

सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः
भास्कराहस्करब्रध्नप्रभाकरविभाकराः

सूर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.1

English: sun

सूर्य (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.2

English: sun

अर्यमन् (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.3

English: sun

आदित्य (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.4

English: sun

द्वादशात्मन् (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.5

English: sun

दिवाकर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.1.6

English: sun

भास्कर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.2.1

English: sun

अहस्कर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.2.2

English: sun

ब्रध्न (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.2.3

English: sun

प्रभाकर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.2.4

English: sun

विभाकर (पुं) = सूर्यः. 1.3.28.2.5

English: sun

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue