अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.4

पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः
करिण्योऽभ्रमुकपिलापिङ्गलानुपमाः क्रमात्

पुष्पदन्त (पुं) = वायव्यदिग्गजः. 1.3.4.1.1

English: elephant of the NW

सार्वभौम (पुं) = उत्तरदिग्गजः. 1.3.4.1.2

English: elephant of the W

सुप्रतीक (पुं) = ईशानदिग्गजः. 1.3.4.1.3

English: elephant of the NE

अभ्रमु (स्त्री) = ऐरावतस्य हस्तिनी. 1.3.4.2.1

English: elephant wife of the E

कपिला (स्त्री) = पुण्डरीकस्य हस्तिनी. 1.3.4.2.2

English: elephant wife of the SE

पिङ्गला (स्त्री) = वामनस्य हस्तिनी. 1.3.4.2.3

English: elephant wife of the S

अनुपमा (स्त्री) = कुमुदस्य हस्तिनी. 1.3.4.2.4

English: elephant wife of the SW

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue