अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.9

शम्पाशतह्रदाह्रादिन्यैरावत्यः क्षणप्रभा
तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि

शम्पा (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.1

English: lightning

+शम्बा (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.1.2

English: lightning

शतह्रदा (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.2

English: lightning

ह्रादिनी (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.3

English: lightning

ऐरावती (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.4

English: lightning

क्षणप्रभा (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.1.5

English: lightning

तडित् (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.1

English: lightning

सौदामनी (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.2

English: lightning

+सौदामिनी (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.2.2

English: lightning

विद्युत् (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.3

English: lightning

चञ्चला (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.4

English: lightning

चपला (स्त्री) = तडित्. 1.3.9.2.5

English: lightning

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue