अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.1

बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः
प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपत्ज्ञप्तिचेतना

बुद्धि (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.1

English: Intellect

मनीषा (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.2

English: Intellect

धिषणा (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.3

English: Intellect

धी (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.4

English: Intellect

प्रज्ञा (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.5

English: Intellect

शेमुषी (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.6

English: Intellect

मति (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.1.7

English: Intellect

प्रेक्षा (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.1

English: Intellect

उपलब्धि (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.2

English: Intellect

चित् (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.3

English: Intellect

संविद् (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.4

English: Intellect

प्रतिपत् (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.5

English: Intellect

ज्ञप्ति (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.6

English: Intellect

चेतना (स्त्री) = बुद्धिः. 1.5.1.2.7

English: Intellect

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue