अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.15

लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः
अव्यक्तरागस्त्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः

लोहित (पुं) = रक्तवर्णः. 1.5.15.1.1

रोहित (पुं) = रक्तवर्णः. 1.5.15.1.2

रक्त (पुं) = रक्तवर्णः. 1.5.15.1.3

शोण (पुं) = अधिकरक्तवर्णः. 1.5.15.1.4

कोकनदच्छवि (पुं) = अधिकरक्तवर्णः. 1.5.15.1.5

अव्यक्तराग (पुं) = ईषद्रक्तवर्णः. 1.5.15.2.1

अरुण (पुं) = ईषद्रक्तवर्णः. 1.5.15.2.2

श्वेतरक्त (पुं) = श्वेतरक्तवर्णः. 1.5.15.2.3

पाटल (पुं) = श्वेतरक्तवर्णः. 1.5.15.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue