अमरकोषसम्पद्

         

शब्दादिवर्गः 1.6.22

सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्वति
शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः

सत्य (वि) = सत्यवचनम्. 1.6.22.1.1

तथ्य (वि) = सत्यवचनम्. 1.6.22.1.2

ऋत (वि) = सत्यवचनम्. 1.6.22.1.3

सम्यञ्च् (वि) = सत्यवचनम्. 1.6.22.1.4

शब्द (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.1

निनाद (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.2

निनद (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.3

ध्वनि (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.4

ध्वान (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.5

रव (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.6

स्वन (पुं) = शब्दः. 1.6.22.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue