अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.18

उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा
कृपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽप्यथो हसः

उत्साहवर्धन (पुं) = वीररसः. 1.7.18.1.1

वीर (पुं) = वीररसः. 1.7.18.1.2

कारुण्य (नपुं) = करुणरसः. 1.7.18.1.3

करुणा (स्त्री) = करुणरसः. 1.7.18.1.4

घृणा (स्त्री) = करुणरसः. 1.7.18.1.5

कृपा (स्त्री) = करुणरसः. 1.7.18.2.1

दया (स्त्री) = करुणरसः. 1.7.18.2.2

अनुकम्पा (स्त्री) = करुणरसः. 1.7.18.2.3

अनुक्रोश (पुं) = करुणरसः. 1.7.18.2.4

हस (पुं) = हास्यरसः. 1.7.18.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue