अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.37

तन्द्री प्रमीला भ्रकुटिर्भ्रुकुटिर्भ्रूकुटिः स्त्रियाम्
अदृष्टिः स्यादसौम्येऽक्ष्णि संसिद्धिप्रकृती त्विमे

तन्द्री (स्त्री) = अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः. 1.7.37.1.1

प्रमीला (स्त्री) = अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः. 1.7.37.1.2

भ्रकुटि (स्त्री) = क्रोधादिजनितभ्रूलता. 1.7.37.1.3

भ्रुकुटि (स्त्री) = क्रोधादिजनितभ्रूलता. 1.7.37.1.4

भ्रूकुटि (स्त्री) = क्रोधादिजनितभ्रूलता. 1.7.37.1.5

अदृष्टि (स्त्री) = क्रूरदृष्टिः. 1.7.37.2.1

संसिद्धि (स्त्री) = स्वभावः. 1.7.37.2.2

प्रकृति (स्त्री) = स्वभावः. 1.7.37.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue