अमरकोषसम्पद्

         

पातालभोगिवर्गः 1.8.2

छिद्रं निर्व्यथनं रोकं रन्ध्रं श्वभ्रं वपा शुषिः
गर्तावटौ भुवि श्वभ्रे सरन्ध्रे सुषिरं त्रिषु

छिद्र (नपुं) = बिलम्. 1.8.2.1.1

निर्व्यथन (नपुं) = बिलम्. 1.8.2.1.2

रोक (नपुं) = बिलम्. 1.8.2.1.3

रन्ध्र (नपुं) = बिलम्. 1.8.2.1.4

श्वभ्र (नपुं) = बिलम्. 1.8.2.1.5

वपा (स्त्री) = बिलम्. 1.8.2.1.6

शुषि (स्त्री) = बिलम्. 1.8.2.1.7

गर्त (स्त्री-पुं) = भूमौ वर्तमानं रन्ध्रम्. 1.8.2.2.1

अवट (पुं) = भूमौ वर्तमानं रन्ध्रम्. 1.8.2.2.2

सुषिर (वि) = भूरन्ध्रम्. 1.8.2.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue