अमरकोषसम्पद्

         

भूमिवर्गः 2.1.2

भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा
धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षितिः

भू (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.1

भूमि (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.2

अचला (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.3

अनन्ता (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.4

रसा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.5

विश्वम्भरा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.6

स्थिरा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.1.7

धरा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.1

धरित्री (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.2

धरणि (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.3

क्षोणि (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.4

ज्या (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.5

काश्यपी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.6

क्षिति (स्त्री) = भूमिः. 2.1.2.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue