अमरकोषसम्पद्

         

भूमिवर्गः 2.1.3

सर्वंसहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा
गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही
विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा
भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा

सर्वंसहा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.1.1

वसुमती (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.1.2

वसुधा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.1.3

उर्वी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.1.4

वसुन्धरा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.1.5

गोत्रा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.1

कु (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.2

पृथिवी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.3

पृथ्वी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.4

क्ष्मा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.5

अवनि (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.6

मेदिनी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.7

मही (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.2.8

विपुला (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.1

गह्वरी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.2

धात्री (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.3

गो (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.4

इला (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.5

कुम्भिनी (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.6

क्षमा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.3.7

भूतधात्री (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.4.1

रत्नगर्भा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.4.2

जगती (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.4.3

सागराम्बरा (स्त्री) = भूमिः. 2.1.3.4.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue